Projekt byl v letech 2019 – 2021 podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Od roku 2021 do dubna 2024 je podpořen finančními prostředky z Norských fondů v rámci programu Lidská práva se zamřením na posílení inkluze a postavení Romů – Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni.

Cílem projektu je přispět na území města Plzně k řešení problematiky bytové nouze osob z cílové skupiny a tím snižovat míru jejich ohrožení sociální exkluzí.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

1. Poskytování podpory cílové skupině při zprostředkování bydlení, a to využitím potenciálu zapojení soukromých vlastníků bytů do systému sociálního bydlení na Plzeňsku a vytvoření systému spolupráce těchto majitelů bytového fondu, neziskových organizací a dalších zainteresovaných subjektů, za účelem zvyšování dostupnosti standardního bydlení pro zástupce cílové skupiny.

2. Zefektivnění podpory poskytované osobám v bytové nouzi zejména prostřednictvím koordinace sociální práce a úkonů sociálních služeb při zvyšování kompetencí v oblasti zajištění a udržení bydlení. Tento přístup následně přispěje k celkové sociálně-ekonomické stabilizaci domácnosti (zajištění přístupu k finančním příjmům, ke vzdělávání, zdravotní péči, sociální ochraně, sociálním vztahům v rodině i mimo ni apod.).

3. Přispívání k překonávání předsudků a stereotypů většinové společnosti a k odbourávání diskriminace cílové skupiny na trhu s bydlením, a to prostřednictvím informační kampaně zaměřené na oslovování soukromých majitelů bytů a jejich aktivním zapojením do systému sociálního bydlení a prostřednictvím veřejné prezentace projektu. Zkušenosti z projektu povedou ke zpracování publikace určené pro obce, poskytovatele sociálních služeb a další instituce jako možný metodický postup a příklad dobré praxe při řešení bytové nouze občanů.

Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci (https://www.cpkp-zc.cz/)